Privacyverklaring Beelaard Breetveld Advocaten

 1. Algemeen

Beelaard Breetveld Advocaten hecht veel waarde aan uw privacy. In deze verklaring geven wij informatie over de wijze waarop uw persoonsgegevens worden verwerkt. Wij maken helder welke gegevens wij verzamelen en voor welke doeleinden wij deze gegevens gebruiken.

Wij behandelen uw persoonsgegevens met de grootst mogelijke zorgvuldigheid.  Dit betekent dat wij uw persoonsgegevens verwerken op een manier die in overeenstemming is met de eisen die de Algemene Verordening Gegevensbescherming stelt en dat wij uw persoonsgegevens altijd zorgvuldig en vertrouwelijk behandelen.

De gegevens die wij verzamelen worden gebruikt voor om u zo goed mogelijk van dienst te kunnen zijn en om te kunnen voldoen aan de wettelijke plichten waar (de advocaten van) Beelaard Breetveld Advocaten aan moet(en) voldoen.

Bij de verwerking van persoonsgegevens kunt u denken aan de volgende gegevens. Uw naam, organisatie, functie, adres, telefoonnummer, e-mailadres, geboortedatum en BSN-nummer.

 1. Grondslag en doeleinden

Wij verwerken uw persoonsgegevens op de volgende wettelijke grondslagen: (i) uw toestemming (u kunt deze toestemming intrekken door contact met ons op te nemen), (ii) ter uitvoering van een overeenkomst waarbij u partij bent (bijvoorbeeld de overeenkomst van opdracht waarbij wij u juridische diensten verlenen), (iii) om te voldoen aan een op ons rustende wettelijke verplichting en (iv) ter behartiging van ons eigen gerechtvaardigd belang of het gerechtvaardigd belang van een derde.

De gegevens die u heeft ingevuld in het contactformulier op de website of die worden verzameld bij de intake, gebruiken wij om te reageren op uw vraag, verzoek of opdracht. De gegevens komen terecht bij Beelaard Breetveld Advocaten. Deze gegevens worden uitsluitend verwerkt om uw identiteit vast te stellen, om misbruik door derden te voorkomen en om met u in contact te komen en te blijven. 

 1. Beveiliging en bewaartermijn

Wij nemen passende beveiligingsmaatregelen om misbruik van en ongeautoriseerde toegang tot uw persoonsgegevens te beperken. Wij hebben maatregelen genomen tegen ongeoorloofde toegang, ongeoorloofd gebruik, ongeoorloofde wijziging, onrechtmatige en onbedoelde vernietiging en onbedoeld verlies. Alle persoonlijke informatie wordt vertrouwelijk behandeld en staat op beveiligde servers.

Uw persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan strikt noodzakelijk is voor een goede administratie. Wij hanteren een termijn van twee jaar na het laatste contact, waarna de gegevens vernietigd worden. De wet kan een andere bewaartermijn voorschrijven. Als dat zo is zullen wij ons aan de voorgeschreven wettelijke bewaartermijn houden. Dossiers zullen in ieder geval vijf jaar worden bewaard waarna wij het recht hebben om over te gaan tot vernietiging.

 1. Verstrekking aan derden

Wij verstrekken uw persoonsgegevens niet aan derden, tenzij dit noodzakelijk is voor de uitvoering van een aan ons verstrekte opdracht of om aan een op ons rustende wettelijke verplichting te voldoen.

Bij de uitvoering van een ons ons verstrekte opdracht maken wij gebruik van derden die diensten aan ons verlenen, aan welke derden wij uw persoonsgegevens verstrekken. Hierbij moet u bijvoorbeeld denken aan de registratie van uren, het beheren van digitale dossiers en het aanvragen van een toevoeging. Met de betrokken partijen hebben wij een verwerkersovereenkomst gesloten waarin de veiligheid van uw gegevens geborgd is.

 1. Uw rechten

Wij vinden het belangrijk dat de persoonsgegevens waarover wij beschikken actueel, juist en volledig zijn. Mede om deze reden heeft u de volgende rechten:

 • U heeft recht op informatie. U heeft het recht om te weten of en welke persoonsgegevens van u verwerkt worden en met welk doel dit gebeurt;
 • U heeft recht op inzage en afschrift van uw gegevens voor zover de privacy van een ander daardoor niet wordt geschaad;
 • U heeft recht om gegevens te corrigeren, aan te vullen of te verwijderen indien dit nodig blijkt te zijn. Aan het recht om (gedeeltelijke) verwijdering van uw gegevens te vragen, kan alleen tegemoet gekomen worden als het bewaren van de gegevens voor een ander niet van aanmerkelijk belang is en de gegevens niet op grond van een wettelijke regeling bewaard dienen te blijven;
 • U heeft het recht van verzet. In bepaalde gevallen kunt u zich tegen verwerking van uw gegevens verzetten.

Als u gebruik wilt maken van uw rechten, kunt u dit schriftelijk/per email bij ons aangeven. Als uw verzoek wordt afgewezen wordt aan u uitgelegd waarom. Een reden kan zijn dat uw dossier informatie bevat die van belang is of kan zijn voor anderen. U ontvangt binnen vier weken na ontvangst van uw verzoek schriftelijk bericht van ons.

Als u een klacht heeft over de wijze van verwerking van uw persoonsgegevens kunt u contact met ons opnemen. Wij proberen er in dat geval samen met u uit te komen. Onze actuele contactgegevens zijn te vinden op onze website. Als u ons een bericht stuurt over deze verklaring of een daaraan gerelateerd onderwerp verzoeken wij u om het onderwerp ‘Privacyverklaring’ te vermelden.

 1. Links

Op onze website staan links naar websites van andere organisaties. Wij zijn niet verantwoordelijk voor de inhoud van deze websites. Wij zijn ook niet verantwoordelijk voor de privacybescherming op die websites of voor diensten die eventueel via die websites worden aangeboden.

 1. Wijziging privacy verklaring

De privacyverklaring is online beschikbaar voor inzage.